Audio/Video:

 

Press Pictures:


(Fotos: Akio Taoka)

rehearsing: